หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. ศึกษาและจัดเตรียมเทคโนโลยีตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ และการสำรวจสัดส่วนมาตรฐาน
     2. ออกแบบกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาระบบคลังข้อมูล และเครื่องมือเหมืองข้อมูล เพื่อการสำรวจขนาดรูปร่างมาตรฐานของคนไทย
     3. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดรูปร่างมาตรฐานของคนไทย
     4. วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของธุรกิจต่างๆ
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศไทย และเนื่องจากข้อมูลขนาดรูปร่างและสรีระเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนคเทคจะเป็นผู้เก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว