หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
  บทความวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
  

 

 
Body shape by 3-D photonic scanning in Thai and UK adults: comparison of national sizing surveys
International Journal of Obesity (2011), ISSN 0307-0565 DOI 10.1038/ijo.2011.51
J.C.K. Wells, P. Treleaven and S. Charoensiriwath
Background: Body mass index (BMI) cut-offs associated with increased risk of diabetes and cardiovascular disease differ between European and Asian populations, and among Asian populations. Within-population and ethnic variability in body shape has likewise been linked with variability in cardiovascular risk in western settings. 
Objectives: To explore differences between Thai and White UK adults in body shape and its associations with height, age and BMI.
Methods: Data on weight and body shape by 3-D photonic scanning from National Sizing Surveys of UK (3542 men, 4130 women) and Thai (5889 men, 6499 women) adults aged 16–90 years, using a common protocol and methodology, were analysed.
Results: Thai adults in both sexes had significantly smaller body girths than UK adults after adjusting for age and height. Matching for BMI, and adjusting for height and age, Thais in both sexes tended to have similar or greater limb girths, but significantly smaller torso girths (especially waist and hip) than UK individuals. These results were replicated within narrow BMI bands at ~20 and ~25 kg m^-2. Shape-age associations also differed between the populations.
Discussion: Young Thai adults have a significantly slighter physique than White UK adults, with a less central distribution of body weight. However these differences reduce with age, especially in males. The 3-D photonic scanning provides detailed digital anthropometric data capable of monitoring between- and within-individual shape variability. The technology merits further application to investigate whether variability in body shape is more sensitive to metabolic risk than BMI within and between-populations.

Reproduction, Aging, and Body Shape by Three-Dimensional Photonic Scanning in Thai Men and Women
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY (2011), Wiley-Liss, Inc. DOI 10.1002/ajhb.21151
JONATHAN C.K. WELLS, SUPIYA CHAROENSIRIWATH AND PHILIP TRELEAVEN
Objectives: Aging and reproduction have been independently associated with body shape in women, with redistribu- tion of body fat from lower to upper body regions. This may be interpreted as a life history strategy for allocating energy between competing peripheral fat depots for reproduction, and central fat depots for maintenance and survival. It remains unclear whether men show similar life history strategy in shape. The objectives of this study were to investi- gate associations between shape, age, and number of offspring in both men and women from Thailand.
Methods: We analyzed data on body shape from three-dimensional photonic scanning, and number of reported off- spring, available for 5,889 men and 6,449 women aged 16–90 years from the Thai National Sizing Survey.
Results: Bearing children was associated with increased upper body girths and decreased lower body girths in women, independent of age, weight and height. Unlike motherhood, fatherhood was not associated with shape outcomes indexing adiposity, but was associated with arm girth, which may represent an index of sexual attractiveness. In those without children, aging was associated with greater upper body girths and reduced lower body girths, in both sexes.
Conclusions: Life history strategy in body shape is apparent in both sexes, with aging associated with a shift of tis- sue away from the lower limb to the upper body. Such strategy may reflect age-changes in the relative costs and benefits of different regional tissue masses. Changes in fat distribution related to aging and reproduction may contribute to the life-course development of cardiovascular risk.

การพัฒนาระบบสวมใส่เสื้อผ้าเสมือนจริงแบบสามมิติ
Virtual Apparel Try-on with 3D Body Scan Data
National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011)
January 26-28, 2011 Nakhonpathom, Thailand.
อาภัททา ปี่ทอง และสุปิยา เจริญศิริวัฒน์
This paper presents a new process for producing clothes by importing 3D body scans directly into 3D pattern making software. By using the actual scan of the customer, tailors are now able to get a more accurate view of the designed garment on the customer and hence, produce clothes that fit better. Moreover,customers are able to ‘try on’ clothes on the web before they decide to make a purchase or get them made. This new process also helps clothes manufacturers and tailors to extend their customer base as customers can share their 3D scans from wherever they are and the tailors can produce the clothes and ship them back. This therefore brings about an even greater opportunity for online clothes business and at the same time,manufacturers can reduce the cost of making sample garments for customers to try-on.

An Overview of 3D Body Scanning Applications in Thailand
International Conference on 3D Body Scanning Technologies,
19-20 October 2010, Lugano, Switzerland
Supiya Charoensiriwath
3D body scanning technology was first introduced in Thailand during the Bangkok Fashion Week in 2006. The event was organized by the Thai National Sizing Survey project, known as SizeThailand, to allow the people in the apparel and fashion industry to familiarize themselves with the latest method for accurately measuring body size and to make the general public aware of this new technology prior to the official launch of the project. SizeThailand was then launched in 2007 and successfully completed in 2008 with 13,442 subjects taking part. It followed the same procedures and methodology as SizeUK and SizeUSA which made Thailand the first country in Asia Pacific to have carried out an anthropometric survey using the 3D body scanning technology.

The results of the survey were publicly announced and most importantly, the country’s first standard sizing scheme was developed using a novel Artificial Intelligence technique to analyse the body measurements obtained from the 3D body scanner. Since then, the 3D body scanning technology continued to attract a high level of media interest in Thailand. As a result, made-to-measure suits and uniforms trials have been conducted with 2 tailors and a clothing retailer. While the results were shown to be satisfactory, there is still room for improvement. Another important 3D body scanning application, arose from the survey results which found that over thirty percent of Thai adults were obese, was the
SizeThailand e-Health: online obesity diagnosis and monitoring tool. The system allows the subjects taking part to monitor their body shape, clinical data, body composition monitor results and overall health online. In addition, the subjects periodically receive personal obesity-related advice and eating recommendations from doctors and nutritionists. A trial of this application has been running for the past 2 years with nearly 400 subjects taking part. This paper discusses these 3D body scanning applications in detail.

SizeThailand e-Health: a Personalised Health Monitoring and Diagnosis System using 3D Body Scanning Technology
Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET '10)
18 - 22 July 2010, Phuket, Thailand
Supiya Charoensiriwath

Obesity has now become a national health problem for many countries throughout the world. It is thought to be the root of many other medical conditions such as high blood pressure, heart diseases and diabetes. Thailand is one of the countries affected by this so-called
obesity epidemic, having seen a dramatic increase in obesity in the past decade. According to the results published earlier this year by the Thai Sizing Survey (SizeThailand), around 35% of the Thai population is either overweight or obese. This number was increased from 27% in 2003 when the Department of Health conducted their diet and nutrition survey.

This paper describes a personalised health monitoring and diagnosis system developed by the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) as part of a national project called SizeThailand e-Health. The system allows the users to regularly monitor their body
shape and health online. Periodically, the data are sent to doctors and nutritionists to provide a personalised feedback on the status of health for each user. This way, doctors can also diagnose people with obesity and give them guidance or recommendations on how to control
their weight accordingly. Moreover, the data collected through the system can be further analysed to find associations between body shape and health.


ระบบจัดการโมเดลรูปร่าง 3 มิติโดยใช้กระบวนการ
Robust Repair of Polygonal Models
สำหรับการด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าเฉพาะบุคคล
An Automatic 3D Body Model Conversion Tool using Robust Repair of Polygonal Models
The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST2010)
July 24, 2009 - July 25, 2010 Chonburi, Thailand.
สุเกติองค์ ภู่พัฒน์ และสุปิยา เจริญศิริวัฒน์
3D body scanning technology has been employed in the made-to-measure clothing industry in order to improve efficiency in the production of custom-made garments in terms of speed and fit.. By being able to import the 3D body model obtained from the 3D body scanner into a 3D pattern-making software, the tailor can assess the fit and, if necessary, make changes to the pattern prior to making the actual garment. As a result, the customer would get a perfect fit garment and hence, less or no alterations are required. However, importing 3D body scans directly into a pattern-making software is not an easy task due to some technical problems involved such as different co-ordinate systems , different model scale and noisy data (model with holes). Therefore, there is a need for a system which can automatically handle these problems and make 3D body scans compatible with other 3D pattern-making software. This paper presents such a system.

การจำแนกกลุ่มขนาดรูปร่างหญิงไทยโดยใช้เทคนิค
K-means Clustering
Thai Women's Body Clustering using K-Means Algorithm
The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009)
May 13, 2009 - May 15, 2009 Phuket, Thailand.
ปารุสก์ บุญพร ,พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ และ สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
การวิเคราะห์เพื่อการจัดกลุ่มโดยใช้เทคนิค K-Means Clustering นั้นเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับข้อมูลที่ปริมาณมากโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มขนาดรูปร่าง เช่น ความกว้างอก ความหนาอก ความกว้างเอว ความหนาเอว ความกว้างสะโพก และความหนาของสะโพก ของหญิงไทยจำนวนทั้งสิ้น 6,661 คน ซึ่งการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิค K-Means นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มขนาดรูปร่างของประชากรได้

การวิเคราะห์ปัจจัยในการเกิดโรคจากขนาดรูปร่าง โดยใช้
Genetic Algorithms
Calculating Risk for a Specific Disease with Body Size Analysis using Genetic Algorithm
The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009)
May 13, 2009 - May 15, 2009 Phuket, Thailand.
บดินทร์ แสงอรุณ และ สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
Creatinine is considered to be a reliable indicator of kidney function. If the creatinine level is found to be abnormally high or low, this would mean possible failure of the kidneys, high blood pressure, diabetes or muscle weakness. As this diagnosis is done with a blood test, this could deter some people from having it checked and therefore, the mentioned medical conditions would not get detected at an early stage. In this research, using data collected from 185 subjects, we apply a genetic algorithm to develop a new indicator to calculate the risk of having these medical conditions. The calculated risk levels obtained using the new indicator are compared against the patients' creatinine levels and shown to be highly correlated.

ระบบวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนโดยใช้
Heron’s Formula และ Gauss’s Theorem
3D body Shape Monitoring System by Heron’s Formula and Gauss’s Theorem
The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST2009)
July 24, 2009 - July 25, 2009 Chonburi, Thailand.
สุเกติองค์ ภู่พัฒน์ และสุปิยา เจริญศิริวัฒน์
ระบบวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนจากเทคโนโลยีการตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ เป็นระบบที่สามารถเข้ามาใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบจะนำข้อมูลรูปร่างที่ได้จากการสแกนด้วยเครื่อง 3D Body Scanner มาวิเคราะห์แนวโน้ม และแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนต่างๆบนร่างกาย เช่น อก, เอว และ สะโพก เป็นต้น โดยแสดงความแตกต่างของรูปร่างในลักษณะสามมิติ ซึ่งใช้ Heron’s Formula and Gauss’s Theorem แสดงผลความแตกต่างของรูปร่าง ที่ต่างกันในสองช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ระบบวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจากเทคโนโลยี
การตรวจรูปร่าง 3 มิติ
3D Body Shape Monitoring System
The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008)
May 7, 2008 - May 9, 2008 Kanchanaburi, Thailand.
สุเกติองค์ ภู่พัฒน์ และสุปิยา เจริญศิริวัฒน์
3D body scanning technology has enabled fast measurement of people’s body size and also made possible 3D visualisation of their body shape. This paper presents a system where people can view their own 3D body scans online. Measurements derived from each scan are analysed and the system then displays changes in the measurement values for each body part with respect to those derived from previous scans. Moreover, the system is also able to predict whether each body part is likely to get bigger or smaller. This would help people become more aware of the changes in their body shape and subsequently, of their health.

A Real-time Data Monitoring and Management System for Thailand’s First National Sizing Survey
Portland International Conference on Management of Engineering andTechnology (PICMET '09)
27-31 July 2008, Cape Town, South Africa
Supiya Charoensiriwath
Following the success of SizeUK and SizeUSA,Thailand had embarked on its first National Sizing Survey
(SizeThailand), to construct a major anthropometrics database of over 12,500 people. Using a 3D body scanning technology that takes less than 10 seconds per scan to capture a highly accurate
3D body image, from which hundreds of body measurements can be extracted, the survey was able to be conducted rapidly and accurately. As it was not possible to measure everyone in the country, a statistically significant sample of subjects needed to be recruited. Throughout the 14-month data collection period in 13 locations around the country, information on the subjects such as age, region of residence, socio-economic data, as well as size and body mass index data had to be continuously monitored in real-time so that those eligible would be chosen to take part.

This paper describes a complete web-based data management system which was implemented to dynamically monitor the 5- stage subject recruitment process and perform integrity checking on the data being collected for the SizeThailand database.

Body Size Analysis using Hierarchical Clustering
The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008)
May 7, 2008 - May 9, 2008 Kanchanaburi, Thailand.
Bodin Sangaroon, Supiya Charoensiriwath
Hierarchical Clustering is a technique that is commonly used to partition large data into different
groups of similar items without having to specify the number of resulting groups beforehand. In this research, we apply the Hierarchical Clustering technique to the chest girth and the waist girth data which were collected from 1,252 subjects in the North of Thailand. The experiments show that this technique is an effective method which can be applied to the Thai national anthropometrics database to further study different body size and shape of the Thai population.

การหาความสัมพันธ์ของขนาดรูปร่างกับโรคอ้วนโดยใช้การจัดกลุ่มตามลำดับชั้น
Obesity-Related to Body Shape by Hierarchical Clustering
วารสารวิชาการเนคเทคปีที่ 8 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2551. หน้า 93-99
บดินทร์ แสงอรุณ และ สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มโดยใช้การจัดกลุ่มข้อมูลตามลำดับชั้นเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะ
กับข้อมูลที่มีปริมาณมาก และไม่สามารถระบุจำนวนของกลุ่มข้อมูลได้ โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการวิเคราะห์ โดยทำการจัดกลุ่มขนาดรอบเอว รอบสะโพก และไขมันช่องท้อง กับชุดข้อมูลจำนวน 182 คน มาทำการหาความสัมพันธ์กับข้อมูลสัดส่วนเอวต่อสะโพก ข้อมูลอ้วนลงพุง และข้อมูลคลอเรสเตอรอล ซึ่งการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลตามลำดับชั้นสามารถหาความสัมพันธ์กับข้อมูลสัดส่วนเอวต่อสะโพกและอ้วนลงพุงได้ดี แต่เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์กับข้อมูลคลอเรสเตอรอลผลลัพธ์ที่ได้ คือข้อมูลยังไม่เกาะกลุ่มกันดีนัก