หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์เผยแพร่
  

  แนวทางงานวิจัยในปัจจุบันมุ่งเน้นไปในด้านการติดตามพัฒนาการและสุขภาพของเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย พัฒนาการตามวัย สุขภาพและโภชนาการ และกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ชื่อโครงการ : SizeThailand Kids
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/kids/
   
  ระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชื่อโครงการ : ระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/childgrowth/
   
  โปรแกรมจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch
ชื่อโครงการ : โปรแกรมจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/lunch/
   
  โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (FoodiEat)
ชื่อโครงการ : โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร FoodiEat
ความสามารถของโปรแกรม :
- ถ่ายรูป เปิดกล้อง iphoneสำหรับถ่ายภาพอาหารและบันทึกข้อมูลอาหารนั้นลงฐานข้อมูล
- โหลดรูป โหลดรูปภาพอาหารที่มีอยู่จากอัลบั้มของ iphone และบันทึกข้อมูลอาหารนั้นลงฐานข้อมูล
- ไดอารี่อาหาร แสดงปฏิทินรายการอาหารที่ทานในแต่ละวัน เมื่อเลือกไปที่วันที่ต้องการดูข้อมูล จะแสดงรูปภาพพร้อมทั้งแคลอรี่ของอาหาร โดยแบ่งตามมื้อ ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูล ไปที่ Facebook
- ข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยให้กรอกชื่อ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่า BMI และ BMR พร้อมทั้งสามารถแก้ไขช่วงเวลามื้ออาหารให้เหมาะสมตามผู้ใช้งาน
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/foodieat/
   
   
  โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)
ชื่อโครงการ : โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)
ความสามารถของโปรแกรม :
เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ประวัติการเจ็บป่วย โดยสามารถแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานจากทั้ง World Health Organization (WHO) และชมรมต่อมไร้ท่อในเด็ก อีกทั้งแสดงประวัติพัฒนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย นอกจากนี้โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนตารางนัดหมายแพทย์และฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา รวมทั้งแพทย์ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตรวจวินิจฉัยต่อไป
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/kiddiary/
   
 

โครงการคลังรูปร่างสามมิติคนไทย
ชื่อโครงการ : คลังรูปร่างสามมิติคนไทย
ข้อมูลที่ให้บริการ :
- ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 28-40 ช่วงอายุ 16-25 ปี
- ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 30-46 ช่วงอายุ 26-59 ปี
- ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชายขนาดรูปร่าง 32-46 ช่วงอายุ 16-25 ปี
- ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชาย ขนาดรูปร่าง 32-48 ช่วงอายุ 26-59 ปี
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://www.nectec.or.th/corpus/

 

   
  โครงการอาหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ชื่อโครงการ : อาหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/waisai/
   
  โครงการการพัฒนาระบบสวมใส่เสื้อผ้าเสมือนจริงแบบสามมิติ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสวมใส่เสื้อผ้าเสมือนจริงแบบสามมิติ
เว็บไซต์เผยแพร่ :http://sizethailand.org/pattern/
   
  โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย
เทคโนโลยีที่ใช้ : เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner)
เว็บไซต์เผยแพร่ : http://www.sizethailand.org/survey.html
   
  โครงการ SizeThailand e-Health
ชื่อโครงการ : โครงการ SizeThailand e-Health
เทคโนโลยีที่ใช้ : เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner),
เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย InBody 720 (Body Composition Analysis)
ความสามารถของระบบ :
- แสดงผลการตรวจสุขภาพรายปี
- แสดงผลจากเครื่อง 3D Body Scanner โดยแสดงจุดวัดบนร่างกาย พร้อมทั้ง
โมเดลรูปร่างสามมิติของตัวเอง รวมถึงแสดงความแตกต่างรูปร่างในรูปแบบสามมิติ
- แสดงผลจาก inBody รายปี
- แสดงผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพจากคำแนะนำ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี รายปี
เว็บไซต์เผยแพร่ : http://www.sizethailand.org/healthcare
   
  ระบบนำเข้าข้อมูลเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ
ชื่อโครงการ : ระบบนำเข้าข้อมูลเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ
ความสามารถของระบบ :
- กำหนดพิกัดของโมเดลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Optitex
โดยใช้ Rodrigues rotation formula
- แปลงรูปแบบ VRML ให้เป็นแบบ VRML 2.0
- เก็บประวัติการแปลงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละท่าน ให้สามารถเลือกดาว์โหลด
ไปใช้งานได้ภายหลัง
เว็บไซต์เผยแพร่ : http://www.sizethailand.org/convertor
   
  ระบบสรีระออนไลน์
ชื่อโครงการ : ระบบสรีระออนไลน์
ความสามารถของระบบ :
- คำนวณขนาดรูปร่างเทียบกับข้อมูล SizeThai
- คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
- คำนวณค่าภาวะลงพุง (WHR)
เว็บไซต์เผยแพร่ : http://www.sizethailand.org/nectec_ace