หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

มาตรฐาน SizeThai คืออะไร

     มาตรฐาน SizeThai คือ ขนาดไซส์ต่างๆ (Size Chart) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้จากการทำการ สำรวจวัดเรือนร่างด้วยเทคโนโลยี ‘3D Body Scanning’ ที่ทันสมัย กับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง หลายช่วงอายุ จำนวน 13,442 คน
ทั่วประเทศ พร้อมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ไซส์มาตรฐานนี้จะเปิดเผยสู่สาธารณชนทางเว็บไซด์ www.sizethailand.org เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าใน อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และการแพทย์ เพื่อออกแบบ และวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรูปร่างและสัดส่วน ของคนไทยยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดต้นทุนการสต็อกสินค้า รวมไปถึงประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้ใช้เสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อรูปร่างของคนไทย โดยเฉพาะมากยิ่งขึ้น

     มาตรฐาน ‘SizeThai’ แต่ละไซส์ สำหรับผู้ชายมี 9 ไซส์ กำหนดจากรอบอก รอบเอว ส่วนผู้หญิงมี 10 ไซส์ กำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบสะโพก

     พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการจัดทำมาตรฐาน ‘SizeThai’ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาคมช่างตัดเสื้อไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การอบรมแพ็ทเทิร์น อุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ โตโยต้า, เทสโก้ โลตัส, ไทยวาโก้, และธนูลักษณ์ (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แอร์โรว์)  

     เทคโนโลยี 3D Body Scanning ที่ใช้ในการสำรวจจัดทำมาตรฐานรูปร่างคนไทย ‘SizeThai’ นี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียม กับเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศชั้นนำต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น โดยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้ผลจากการสำรวจ ด้วยเทคโนโลยี 3D Body Scanning นี้เพื่อกำหนดไซส์มาตรฐานของประเทศได้สำเร็จ

การวิจัยพัฒนามาตรฐาน ‘SizeThai’

     การทำงานของเครื่อง 3D Body Scanner นั้น จะทำงานโดยการฉายริ้วแสงสีขาว (Light Stripe) ไปที่ร่างกายผู้รับการสแกน โดยมีเซ็นเซอร์ 12 ตัว เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลรูปร่าง และส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาพที่ได้ สร้างเป็นโครงร่างจุดสำคัญต่างๆ และเชื่อมโยงจุดทั้งหมด เข้าด้วยกันจนเห็นเป็นพื้นผิวแบบ 3 มิติ ต่อจากนั้น ซอฟต์แวร์จะทำการกำหนด Landmark บนร่างกาย และวัดสัดส่วนของร่างกายโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และรวดเร็วกว่า การวัดด้วยมือที่เคยทำมา หลังจากที่สแกนด้วยเครื่องเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการสแกน มาร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลที่เรียกว่า Swarm Intelligence ซึ่งดำเนินการโดย ดร. สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวใน การจัดระบบข้อมูลเพื่อประมวลผลให้ได้เป็นตารางมาตรฐาน ‘SizeThai’

     โครงการ SizeThailand ประกอบด้วยทีมนักวิจัยจำนวน 11 ท่าน เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยเนคเทคเป็นผู้ริเริ่มและเป็นองค์กรหลัก ในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล  ทั่วประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโครงการ SizeThailand ในวงการต่างๆ อาทิ

  • ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ – ช่วยให้ผู้ผลิตออกแบบและกำหนดขนาดไซส์ที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของกลุ่มลูกค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ – ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์สามารถออกแบบที่นั่ง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่

  • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ – ช่วยให้ออกแบบเตียงนอน เก้าอี้ ให้เหมาะกับขนาดรูปร่างของคนไทย ช่วยในการจัดวางรูปแบบของที่ทำงาน และออกแบบอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และถูกหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)  
  • การแพทย์ – สามารถใช้ข้อมูลขนาดรูปร่างและสัดส่วนคนไทยในการวิเคราะห์ด้านโภชนาการ และอุบัติการณ์การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน พร้อมศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของประชากรไทย เช่น เพื่อใช้ในการพัฒนาสรีระของ นักกีฬาไทย เป็นต้น