หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 

 
1. ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย

2. ความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรแกรมจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch
อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย

3. ความร่วมมือกับบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
การจัดทำแพทเทิร์นเสื้อโปโลจากข้อมูลไซส์ไทย
อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย

4. ความร่วมมือกับศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพทเทิร์น ไอที
ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพทเทิร์น ไอที
การจัดทำแพทเทิร์นเสื้อโปโลจากข้อมูลไซส์ไทย
โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยได้ทำการตัดเย็บเสื้อโปโลสำหรับผู้ชายและผู้หญิง จากข้อมูล SizeThai ดังนี้
1.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 28-40 ช่วงอายุ 16-25 ปี
2.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้หญิง ขนาดรูปร่าง 30-46 ช่วงอายุ 26-59 ปี
3.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชาย ขนาดรูปร่าง 32-46 ช่วงอายุ 16-25 ปี
4.ค่าเฉลี่ยจุดวัดผู้ชาย ขนาดรูปร่าง 32-48 ช่วงอายุ 26-59 ปี

5. ความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การจัดทำฐานข้อมูลทางโภชนาการและพัฒนาระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย

6. ความร่วมมือกับโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาระบบติดตามสุขภาพและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยแสดงการวินิจฉัยข้อมูลของแต่ละบุคคลผ่านเว็บไซต์
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

7. ความร่วมมือกับบริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
การพัฒนาระบบแปลงข้อมูลจากเครื่อง 3D Body Scanner เพื่อให้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นสำเร็จรูป Optitex สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงและการจำลองการสวมใส่เสื้อผ้าโดยเพิ่มคุณสมบัติของเนื้อผ้าเพื่อให้สมจริง
อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย

8. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การเปรียบเทียบรูปทรงบุคคล 3 มิติ
3D human body shape matching
นายสุเกติองค์ ภู่พัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี 3D Body Scanning มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับรูปร่างบุคคล 3 มิติ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านการเปรียบเทียบรูปร่าง 3 มิติ ( 3D Shape Matching ) แต่งานวิจัยดังกล่าวในปัจจุบันที่ทำการเปรียบเทียบรูปร่างบุคคล 3 มิติยังมีน้อย ที่มีอยู่เป็นการเปรียบเทียบโมเดล 3 มิติ โดยตรวจสอบความเหมือนหรือแตกต่างของรูปร่าง (topology) ไม่ใช่รูปทรง (shape) ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของโมเดลบุคคล ที่มีท่าทางเดียวกันแต่ต่างกันที่รูปทรงได้ ซึ่งการที่สามารถแยกความแตกต่างของโมเดลบุคคล 3 มิติได้ ต้องมีการใช้ค่าจุดวัด (อก เอว และ สะโพก) ประกอบในการตรวจสอบหาความแตกต่าง ดังนั้นงานวิจัยการเปรียบเทียบรูปทรงบุคคล 3 มิติ เป็นการเปรียบเทียบหาความเหมือนของโมเดลบุคคล 3 มิติ จำนวน 2 โมเดล โดยไม่จำเป็นต้องใช้จุดวัดมาช่วยในการพิจารณา และลองรับโมเดลที่มาจากเครื่อง 3D Body Scanner ในลักษณะของกลุ่มของจุด (point cloud)
อยู่ในระหว่างการศึกษา

9. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การวัดขนาดมนุษย์ด้วยเครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่าง 3 มิติ
Measurement body segment using 3D body scanner
น.ส.อรวรรณ ศรีตองอ่อน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษาการวัดขนาดร่างกายของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบันยังไม่ละเอียดเพียงพอในการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจำวัน จึงประสบปัญหาการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาไม่เหมาะสม หรือไม่พอดีกับขนาดสัดส่วนร่างกายของคน เช่นชั้นวางเครื่องมือที่สูงเกินเอื้อมมือไปหยิบของไม่สะดวก เก้าอี้ที่นั่งเตี้ยเกินไปซึ่งเวลานั่งแล้วทำให้รู้สึกอึดอัด และไม่เอื้อต่อความสบายในการนั่งทำงาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาการออกแบบไม่ได้เอาปัจจัยมนุษย์ในแง่ของขนาดสัดส่วนร่างกายเข้าไปร่วมการพิจารณา การออกแบบพอเหมาะสมหรือการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้กับสัดส่วนร่างกายมนุษย์กลุ่มหนึ่ง แต่นำไปใช้กับอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเราไม่มีข้อมูลของขนาดร่างกายมาเพื่ออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับนักศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายเพื่อเป็นมาตรฐาน ขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษา เพื่อนำขนาดสัดส่วนร่างกายไปใช้ในการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสม
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายของนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 36 สัดส่วนโดยใช้เครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่าง 3 มิติ (3D Body Scanner)จากตัวอย่างสุ่มนักศึกษาชายจํานวน 200 คน มีค่าเฉลี่ยของอายุ เป็น 21(? 4.0) ปีผู้ถูกทดสอบทั้งหมดนี้มีสุขภาพและขนาดร่างกายปกติ การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายโดยใช้โปรแกรมดังกล่าวเริ่มต้นจากการให้ผู้ถูกทดสอบเข้าไปในเครื่อง3D Body Scanner และแสกน จากนั้นวัดขนาดมือและเท้า ด้วยแอนโทรโพรมิเตอร์ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้เข้าโปรแกรม Rapid Form วัดขนาดทั้งหมด 36 สัดส่วนของแต่ละคนทำตารางข้อมูลขนาดร่างกาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5, 10, 25, 50, 75, 90 และ95 ได้ทำการจำแนกอายุในช่วงอายุตั้งแต่ 17–25 ปีหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดจากนั้นได้ทําการเปรียบเทียบขนาดร่างกายของนักศึกษาที่ได้จากงานวิจัยนี้กับผลงานวิจัยอื่นภายในประเทศโดยใช้ค่าสถิติ Z ผลการทดสอบพบว่านักศึกษาที่วัดครั้งนี้มีแนวโน้มขนาดร่างกายโตขึ้นจากอดีตอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เช่น ความสูงยืน ความสูงนั่ง ผลการเปรียบเทียบขนาดร่างกายของนักศึกษาที่ได้จากงานวิจัยนี้กับผลงานวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ชายสิงคโปร์ ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ขนาดร่างกายของชายไทยมีขนาดเล็กกว่าชายสิงคโปร์อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เช่น ความสูงท่ายืนและความลึกอก
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

10. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การทำแบบตัดมาตรฐานเสื้อบุรุษจาก SizeThailand ที่วัดด้วยเทคโนโลยี 3D Body Scanning
Making Standard Pattern Of Men's Clothes From SizeThailand Measured with 3D Body Scanning Technology
นายจุติเทพ ไวทยะโชติ และ นางสาววิไล ปอน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

11. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การทำแบบตัดมาตรฐานเสื้อสตรีจาก SizeThailand ที่วัดด้วยเทคโนโลยี 3D Body Scanning
Making Standard Pattern Of Women's Clothes From SizeThailand Measured with 3D Body Scanning Technology
นายชิสณุพงศ์ จิตต์ในธรรม นางสาวโฉมนภา ยุถาวร และนางสาวประไพศรี เกิดศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

12. ความร่วมมือระหว่างโครงการ SizeThailand กับบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
-
ทำการทดลอง Made To Measure (MTM) ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าวัดขนาดรูปร่างที่ได้จากเครื่อง 3D Body Scanner ในการจัดทำเสื้อสูท
โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยได้ทำการตัดเย็บเสื้อสูทสำหรับผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 5 คน จากข้อมูลที่ได้จากเครื่อง
3D Body Scanner