หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2012

     งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2555 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2012) ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างงานวิจัยพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจสังคมไทย Co-creation in R&D for Healthy and Wealthy Thailand” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ  และการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
     โครงการ SizeThailand ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซน Co-Creation Zone ที่เกิดจากแนวคิดการร่วมสร้างสรรค์ในงานวิจัยและพัฒนาในด้านสุขภาพอนามัย อาทิ โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (FoodiEat) บน iOS ,ระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ,ระบบจัดสำรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (Thai School Lunch) และระบบติดตามสุขภาพของเด็กนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ที่โครงการฯ ร่วมพัฒนากับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ,สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี ,โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อมุ่งสู่ผลประโยชน์ที่ประชาชนของประเทศจะได้รับ และมุ่งหวังให้เกิดการร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2012