หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 23-24 กันยายน 2553 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2553 (NECTEC-ACE 2010)

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2553 (NECTEC-ACE 2010) ในหัวข้อ “บทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ” ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา
     การประชุมวิชาการครั้งนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยและพัฒนาที่เป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำมา ซึ่งการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร