หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 23-25 กันยายน 2552 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2552 (NECTEC-ACE 2009)

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2552 (NECTEC-ACE 2009) และงานมหกรรมซอพต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th Thailand Open Source Software Festival 2009: OSSFest 2009) ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยานยน 2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม
     วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการได้ มีโอกาสรับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังจะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน ร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต (ที่มา http://www.nectec.or.th/ace2009/)
     โครงการ SizeThailand เป็นหนึ่งโครงการของ NECTEC Flagship Projects เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวติ้ง เพื่อการสร้างและจัดเก็บข้อมูลรูปร่างประชากรของประเทศ พร้อมทั้งมีโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาด้าน IT ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้ดีถ้วนหน้า (Smart Health) เพื่อคุณภาพของการบริการที่ทั่วถึง มุ่งสู่การรักษาเชิงป้องกัน เช่นโครงการ SizeThailand e-Health ซึ่งเป็นการสร้างคลังข้อมูลสุขภาพคนไทยและวินิจฉัยโรคอ้วนทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ในงานโครงการยังได้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเปรียบเทียบขนาดรูปร่างของตนเองกับข้อมูลคนไทยทั้งประเทศพร้อมวิเคราะห์สุขภาพอีกด้วย