หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

SizeThailand On Tour กรุงเทพมหานคร

     โครงการ SizeThailand ได้ดำเนินการสแกนเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างประชากรไทยสิ้นสุดลงแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เทสโก้โลตัสสาขาพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2551 และเทสโก้โลตัสสาขาพระราม 4 ระหว่างวันที่ 5 - 20 มีนาคม 2551 โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการปราบปราม ,ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ,มูลนิธิดวงประทีป และศูนย์บริการชุมชนคลองเตย เช่นเดียวกับทุกภาคที่ผ่านมา
      นอกจากนี้ในระหว่างการจัดงานประชุมวิชาการ NAC 2008 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2551 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี นั้น โครงการได้เชิญสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครโครงการ และในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม- 30 เมษายน 2551 โครงการยังได้เรียนเชิญชมรมผู้สูงอายุปิ่นเจริญสัมพันธ์ , ผู้สูงอายุชุมชนปิ่นเจริญ 2 ,ผู้สูงอายุชุมชนปิ่นเจริญ 3 ซอย 5 , ผู้สูงอายุร่วมมิตรแรงศรัทธา , ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ,ผู้สูงอายุชมรมเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 318 ,ชมรมผู้สูงอายุเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ,ชมรมผู้สูงอายุชุมชนก้าวหน้า ,ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 61 และชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้าชมพฤกษ์ เข้าร่วมรับการสแกนกับโครงการ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้วยเช่นเดียวกัน
      การดำเนินการเก็บข้อมูลของโครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับด้วยดีจากพี่น้องประชาชนทุกแห่ง ๆ ที่ได้ทำการเก็บข้อมูล ทำให้โครงการสามารถดำเนินงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการ SizeThailand จึงขอขอบพระคุณผู้รับการการสแกนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สำหรับผลสำรวจที่ได้จากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โครงการจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะผ่านทางเว็บไซต์ www.sizethailand.org

ภาพบรรยากาศจังหวัดกรุงเทพมหานคร    
   
   
   
  ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ NAC 2008