หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

SizeThailand On Tour ภาคกลาง

     โครงการ SizeThailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการวิจัยสำรวจขนาดรูปร่างของประชากรทั่วประเทศ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง 3D Body Scanner มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2550 โดยที่ผ่านมาได้ทำการสแกนเก็บข้อมูลผ่านพ้นมาแล้วหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่ LOTUS สาขาบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ

ภาพบรรยากาศจังหวัดนครราชสีมา    
 
 
 

     โดยที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลทางโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการเก็บข้อมูลของโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่นที่จังหวัดนครราชสีมามีหน่วยงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) ,กองทุนหมู่บ้านเดชอุดมพัฒนา , ชมรมอาสาสมัครหนองไผ่พัฒนา หรือแม้แต่จังหวัดจันทบุรีทางโครงการได้รับความร่วมมือจากคุณจินตนา ปิยะสัจจบูลย์ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้นำพนักงานมาเข้าร่วมรับการสแกนกับทางโครงการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประชาชนทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีที่ให้ความสนใจกับโครงการ เช่นกัน โดยในขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลที่จังหวัดราชบุรี จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธ SizeThailand ที่ TESCO LOTUS สาขาราชบุรี

ภาพบรรยากาศจังหวัดจันทบุรี    
   
  ภาพบรรยากาศจังหวัดราชบุร