หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 2 และ 3

     ขณะนี้โครงการ SizeThailand : On Tour ได้ทำการเก็บข้อมูลไปแล้ว 3 จังหวัด โดยในจังหวัดที่ 2 ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2550 ณ TESCO LOTUS จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดที่ 3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 29 พฤษภาคม 2550 ณ TESCO LOTUS สาขากาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งทีมงานคอยให้คำแนะนำแก่อาสาสมัครทุกท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการสแกน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการสแกน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เช่น ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุปิยะมาลย์ บ้านพักคนชรามูลนิธิธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างดี โดยขณะนี้โครงการ SizeThailand กำลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2550 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการได้ในวันดังกล่าวได้ที่ TESCO LOTUS จังหวัดพิษณุโลก

ภาพบรรยากาศจังหวัดสุพรรณบุรี        
       
  ภาพบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่