หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

วันที่ 15 -19 มีนาคม 2549

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการสำรวจขนาดรูปร่างคนไทยทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
3D Body Scanning ในงาน Bangkok Fashion Week 2006 หน้า Plenary Hall ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เวลา 10.00 - 21.00 น.

 

งาน Bangkok Fashion Week 2006 ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วันที่ 15 -19
มีนาคม 2549

  ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ และ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ร่วมกันให้ข้อมูลเทคโนโลยี 3D Body Scanning และประชาสัมพันธ์โครงการ SizeThailand
 
 
ผู้แทน ผศอ. นาย สุรนาท ตันเวชศิลป์ มอบของที่ระลึก
ให้ ผศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์
  อ.สำอาง จังไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ มอบของ
ที่ระลึกให้แก่ นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ได้เข้าชมการสาธิต
การใช้งานเทคโนโลยี 3D Body Scanning
 
 

ภาพถ่ายหมู่ร่วมกันระหว่างทีมงานของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และทีมงาน
ของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์

  ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ และ ดร.สุปิยา อุชชิน นักวิจัยจากเนคเทค ถ่ายภาพร่วมกับนางแบบชั้นแนวหน้าจากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมทดลองเทคโนโลยี 3D Body Scanning